bạn cần mức lương bao nhiêu

Nếu bạn biết cách, thì đàm phán lương sẽ không khó!

damphan

NTD sẽ đưa ra một mức thấp hơn mức mà bạn đã đưa ra nhưng vẫn nằm trong giới hạn mong muốn của bạn (ví dụ là 7 triệu).